Ochrona podatkowa firmy, członków zarządu - Pakiety fedaq - Pakiety fedaQ - Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

 • BEZPIECZNA FIRMA

  Zadbaj o bezpieczeństwo w zakresie prawa i podatków
  w swojej firmie poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań
  pakietów ochrony prawno-podatkowej, która gwarantuje
  stały monitoring i wparcie merytoryczne

 • O PAKIETACH FEDAQ

  Ochrona fedaQ to innowacyjne i pionierskie produkty,
  nie mające odpowiednika w żadnych dostępnych na rynku produktach.
  Żadna z ofert nie zapewnia tak szerokiego zakresu usług
  i ochrony realizowanej przez sztab profesjonalistów.

 • Poznaj pakiety fedaQ?

   

  Ochrona Podatkowa w sporach z fiskusem

  Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów podatnika w sporach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych. Pakiet Ochrona Podatkowa w Sporze z Fiskusem zapewnia pełne wsparcie w zakresie powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów podatnika.

   

   

  Ochrona Prawna w sporach z kontrahentami

  Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów przedsiębiorcy w sporach z kontrahentami. Pakiet Ochrona Prawna w Sporze z Kontrahentem zapewnia pełne wsparcie przez pełnomocników profesjonalnych, tj. adwokatów i radców prawnych w zakresie powstałych sporów, tj. wytoczonych powództw cywilnoprawnych przez kontrahentów zleceniodawcy.

   

   

  Ochrona prawna w sporach z ZUS

  Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów ubezpieczonego lub płatnika w sporach dotyczących zakwestionowania przez ZUS wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne (składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) lub ubezpieczenie zdrowotne oraz w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.

   

           

  Ochrona Podatkowa w Sporze z Zakresu Cen Transferowych

  Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów podatnika w sporach dotyczących zakwestionowania przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej rynkowości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pakiet Ochrona Podatkowa w Sporze z Zakresu Cen Transferowych zapewnia pełne wsparcie w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transferowych, łącznie z ekonomiczną analizą rynkowości marż (tzw. benchmark) oraz obsługą prawną i podatkową powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów podatnika.

   

   

  Ochrona Prawna w Sprawach Karnych Skarbowych

  Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów osoby fizycznej, pociągniętej do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe. Pakiet Ochrona Prawna w Sprawach Karnych Skarbowych zapewnia pełne wsparcie w zakresie powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów strony postępowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w toku postępowań toczących się przez sądami wszelkich instancji.

   

   

  Ochrona Prawna dla Zarządu

  Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów osoby fizycznej, pociągniętej do odpowiedzialności na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania spółki prawa handlowego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Pakiet Ochrona Prawna dla Zarządu zapewnia pełne wsparcie w zakresie powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów strony postępowania w ramach postępowań toczących się zarówno przed polskimi właściwymi organami podatkowymi i skarbowymi, jak i sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

   

           

  Ochrona Księgowość Pełne Księgi

  Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających profesjonalną obsługę podatkowo – księgową oraz payroll, świadczoną przez wykwalifikowane księgowe i doradców podatkowych.

   

   

  Ochrona Księgowość PKPiR

  Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających profesjonalną obsługę podatkowo – księgową oraz payroll, świadczoną przez wykwalifikowane księgowe i doradców podatkowych.

   

   

   

   

   

 

O pakietach

Ochrona fedaQ to innowacyjne i pionierskie produkty, nie mające odpowiednika w żadnych dostępnych na rynku produktach. Żadna z ofert nie zapewnia tak szerokiego zakresu usług i ochrony realizowanej przez sztab profesjonalistów.

 

Ochrona Członków Zarządu

 

Ochrona Prawna dla Członków Zarządu (Ochrona Członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe)

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata (za jedną osobę)

299 zł netto/mies.
367,77 zł  brutto/mies.
 

499 zł netto/mies.
613,77 zł  brutto/mies.
 

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków zarządu dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów KSH

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów KC

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Postępowanie przed sądem rejonowym

Postępowanie przed sądem okręgowym

Postępownie przed sądem apelacyjnym

Postępowanie przed Sądem Najwyższym

Obsługa postępowań prowadzonych przez organy podatkowe lub skarbowe, w zakresie odpowiedzialności członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej (odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe)

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administacyjnym

Postępowanie przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Członków Zarządu

 

Ochrona Podatkowa

 

Ochrona Podatkowa w sporach z fiskusem

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata

599 zł netto/mies.
736,77 zł  brutto/mies.
 

999 zł netto/mies.
1228,77 zł  brutto/mies.
 

Obsługa postępowań podatkowych toczących się przed US i UKS

Obsługa kontroli podatkowej

Obsługa kontroli skarbowej

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administacyjnym

Postępowanie przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3 max 8

Zakres podatkowy obsługiwanych postępowań:

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Podatki i opłaty lokalne

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Prawo celne i Wspólnotowy Kodeks Celny

 

Podatek akcyzowy

 

Postępowanie egzekucyjne (zaległości podatkowe)

 

Postępowanie z zakresu zasad ewidencji i identyfikacji podatników

 

Sporządzanie dokumentacji cen transakcyjnych*

nie obejmuje

nie obejmuje

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Podatkowa

 

Ochrona Prawna

 

Ochrona Prawna w sporach z kontrahentami (Ochrona w przypadku pozwania przez kontrahenta)

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata

599 zł netto/mies.
736,77 zł  brutto/mies.
 

999 zł netto/mies.
1228,77 zł  brutto/mies.
 

Obsługa postępowań przed sądami powszechnymi w I instancji

Obsługa postępowań przed sądami powszechnymi w II instancji

Obsługa postępowań arbitrażowych i mediacyjnych

Obsługa postępowań zabezpieczających

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Wartość przedmiotu sporu każdego z obsługiwanych postępowań

od 5.000,00 zł
do 300.000,00 zł
od 5.000,00 zł
do 600.000,00 zł

Zakres prawny obsługiwanych postępowań:

Kodeks cywilny (m. in. odszkodowania, wierzytelności umowne)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks pracy i inne ustawy szczególne z zakresu prawa pracy

 

Prawo budowlane

 

Prawo autorskie

 

Prawo własności pzremysłowej

 

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 

Prawo wekslowe

 

Kodeks postępowania admnistracyjnego

 

Postepowanie przed sądami administracyjnymi

 

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Prawna

 

 

Ochrona Cen Transferowych

 

Ochrona przy sporządzeniu dokumentacji podatkowej i analizie cen transferowych

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata

599 zł netto/mies.
736,77 zł  brutto/mies.
 

999 zł netto/mies.
1228,77 zł  brutto/mies.
 

Sporządzenie dokumentacji cen transakcyjnych - spełnienie minimalnych warunków ustawowych

Ochrona Podatnika przez stawką sankcyjną podatku dochodowego (50%)

Pomoc w określeniu funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji

Pomoc w określeniu użytych aktywów i podejmowanych ryzyk przez podmioty powiązane

Pomoc w określeniu strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach (gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot)

Pomoc w określenie metody i sposobu kalkulacji zysków

Pomoc w przygotowaniu ekonomicznej analizy rynkowości transakcji (tzw. benchmark)

Przygotowanie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do sporządzonej dokumentacji

Reprezentacja w sporach dotyczących zakwestionowania rynkowności transakcji między podmiotami powiązanymi w I instancji

Reprezentacja w sporach dotyczących zakwestionowania rynkowności transakcji między podmiotami powiązanymi w II instancji

Reprezentacja w sporach dotyczących zakwestionowania rynkowności transakcji między podmiotami powiązanymi przed WSA

Reprezentacja w sporach dotyczących zakwestionowania rynkowności transakcji między podmiotami powiązanymi przed NSA

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Limit dokumentacji podatkowych w skali roku

max 3

max 8

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Ceny Transferowe

 

Ochrona Karna Skarbowa

 

Ochrona Karna Skarbowa

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata (za jedną osobę)

599 zł netto/mies.
736,77 zł  brutto/mies.
 

999 zł netto/mies.
1228,77 zł  brutto/mies.
 

Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organ finansowy (inspektora kontroli podatkowej)

Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora

Postępowanie przed sądem rejonowym (sąd karny)

Postępowanie przed sądem okręgowym (sąd karny)

Postępownie przed sądem apelacyjnym (sąd karny)

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Zakres obsługiwanych postępowań:

Przestępstwa określone w kodeksie karnym skarbowym

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Karna Skarbowa

 

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny